Články

Občanské právo

Odpovědnost za vady použitého zboží dle NOZ

03.07.2017

V tomto právním oběžníku jsme připravili shrnutí některých právních otázek souvisejících s prodejem použitého zboží v obchodě (včetně e-shopu), konkrétně pak s uplatňováním práv z odpovědnosti za vady takového zboží. Je obvyklé, že použité věci vykazují známky opotřebení, a proto mohou mít nějaké estetické nebo funkční nedostatky. Z toho důvodu pak kupující opotřebené věci nemá stejná práva z vadného plnění jako kupující věcí nepoužitých nebo neopotřebovaných. Pokusíme se také shrnout základní rozdíly v nové úpravě (zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, dále jen „NOZ“) oproti úpravě užité v předchozím občanském zákoníku - v zákoně č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „SOZ“). Připomínáme, že výkladu této problematiky podle SOZ jsme se věnovali v právním oběžníku č. 8/2009.…

Ostatní

Kdy může být český obchodník žalován v zahraničí?

16.05.2017

V souvislosti s rozvojem přeshraničních prodejů, roste i počet potencionálních sporných situací mezi českými obchodníky na straně jedné a zahraničními spotřebiteli na straně druhé. I z těchto důvodů může být zajímavé se blíže zabývat právní úpravou příslušnosti soudů v rámci Evropské unie, konkrétně pak předpoklady, za kterých může být český obchodník žalován v některém z jiných členských států Evropské unie.…

Právo IT

Právní ochrana databází

05.05.2017

Při provozu každého internetového obchodu dochází k vytváření databází. Zejména se může jednat o databáze zboží, včetně fotografií a informací o jednotlivých produktech, o databáze zákazníků, včetně identifikačních údajů zákazníků a informací o jejich uskutečněných nákupech, a o jiné databáze obchodních kontaktů. Obsah zveřejňovaných databází se pak v praxi velmi často stává terčem zájmu konkurenčních subjektů, což může být i důsledkem nízkého právního povědomí v této oblasti. V tomto právním oběžníku se tak budeme věnovat problematice ochrany obsahu databází podrobněji.…

Ústavní, správní a trestní právo

Zpracování osobních údajů zaměstnanců zaměstnavatelem

11.04.2017

V tomto oběžníku bychom se rádi věnovali evidenci a zpracovávání osobních údajů zaměstnavatelem. Uzavřením pracovní smlouvy, dohody o provedení práce či dohody o pracovní činnosti dle příslušných ustanovení zákoníku práce vzniká mezi zaměstnancem a zaměstnavatelem pracovněprávní vztah. V rámci pracovněprávního vztahu pak dochází ke zpracovávání osobních údajů zaměstnanců zaměstnavatelem, a to za účelem zpracování nutné agendy v oblasti mzdové, daňové či v oblasti sociálního a zdravotního pojištění. Zaměstnavateli tak vzniká zákonná povinnost provádět zpracování osobních údajů zaměstnanců nezbytné pro dodržení jeho povinností uložených mu na základě zvláštních právních předpisů.…

PředchozíNásledující

V této sekci našeho serveru Vám nabízíme odborné články z různých právních odvětví. Články se zabývají nejen teoretickými otázkami, ale především reagují na podněty a témata, se kterými se setkáváme při naší činnosti, a mohou tak dle našeho názoru přinášet užitečné informace a odpovědi na praktické otázky.

Filtr kategorií

pravni sluzby_foto