Články

Občanské právo

Smlouvy uzavírané adhezním způsobem

14.01.2018

V souvislosti s nabytím účinnosti zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“) byl v rámci českého právního řádu blíže rozpracován institut tzv. adhezních smluv. Adhezní smlouvou je každá smlouva, jejíž základní podmínky byly určeny jednou ze smluvních stran nebo podle jejich pokynů, aniž slabší strana měla skutečnou příležitost obsah těchto základních podmínek reálně ovlivnit. Za adhezní smlouvy je nutné považovat i takové smlouvy, pro jejichž uzavření se slabší smluvní stranou se použije smluvní formulář užívaný v obchodním styku nebo jiný podobný prostředek (dále jen „adhezní smlouva“). Tato právní regulace se tak v plném rozsahu bude vztahovat i na kupní smlouvy uzavřené prostřednictvím e-shopu. Z těchto důvodů se budeme touto problematikou podrobněji zabývat v tomto a v následujícím právním oběžníku…

Ústavní, správní a trestní právo

Uplatňování reklamace a mimozáruční opravy

03.12.2017

Městský soud v Praze v nedávných dnech vydal zajímavé rozhodnutí, ve kterém se blíže zabýval podmínkami uplatňování reklamace a tzv. mimozáručními opravami, a to ve vztahu k možnému porušení zákona č. 634/1992 Sb., zákon o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o ochraně spotřebitele“). Níže přinášíme shrnutí závěrů Městského soudu v Praze a jejich dopadů na reklamační proces. …

Ústavní, správní a trestní právo

Platforma pro řešení sporů on-line

09.11.2017

V souvislosti s novelou zákona o ochraně spotřebitele , jež přinesla do českého právního řádu regulaci v oblasti tzv. alternativních řešení sporů ze spotřebitelských smluv, se mezi obchodníky objevily také informace ohledně tzv. platformy pro řešení sporů on-line. Vzhledem k tomu, že informace v této oblasti nejsou v nějaké koherentní podobě jednoduše dostupné, rozhodli jsme se této problematice věnovat únorový právní oběžník...…

Právo IT

Jak koupit či prodat e-shop?

07.09.2017

V České republice je desetitisíce e-shopů, přičemž jejich převody bývají poměrné časté. S tímto faktem kontrastuje poměrně častá nepřipravenost obou stran (prodávajícího a kupujícího) na to, jaký má mít taková transakce vlastně charakter z pohledu právního a jaká rizika jsou s ní případně spojena. Problémy většinou nečiní situace, kdy je předmětem převodu podíl v obchodní společnosti, která internetový obchod provozuje. V těchto případech jsou si většinou strany vědomy, že jedná o složitější transakcí, jež vyžaduje určitou míru připravenosti na obou stranách.…

PředchozíNásledující

V této sekci našeho serveru Vám nabízíme odborné články z různých právních odvětví. Články se zabývají nejen teoretickými otázkami, ale především reagují na podněty a témata, se kterými se setkáváme při naší činnosti, a mohou tak dle našeho názoru přinášet užitečné informace a odpovědi na praktické otázky.

Filtr kategorií

pravni sluzby_foto