Články

Občanské právo

Odpovědnost za vady použitého zboží dle NOZ

03.07.2017

V tomto právním oběžníku jsme připravili shrnutí některých právních otázek souvisejících s prodejem použitého zboží v obchodě (včetně e-shopu), konkrétně pak s uplatňováním práv z odpovědnosti za vady takového zboží. Je obvyklé, že použité věci vykazují známky opotřebení, a proto mohou mít nějaké estetické nebo funkční nedostatky. Z toho důvodu pak kupující opotřebené věci nemá stejná práva z vadného plnění jako kupující věcí nepoužitých nebo neopotřebovaných. Pokusíme se také shrnout základní rozdíly v nové úpravě (zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, dále jen „NOZ“) oproti úpravě užité v předchozím občanském zákoníku - v zákoně č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „SOZ“). Připomínáme, že výkladu této problematiky podle SOZ jsme se věnovali v právním oběžníku č. 8/2009.…

Občanské právo

Odstoupení od smlouvy z důvodu vad zboží a náklady na dopravu

12.01.2017

V návaznosti na podněty od obchodníků se v tomto oběžníku budeme věnovat některým otázkám souvisejícím s odstoupením od smlouvy kupujícím v případě vad zboží. Konkrétně pak problematice, zdali v případě, kdy dojde k odstoupení od kupní smlouvy kupujícím z důvodu vad zboží, má prodávající povinnost vrátit kupujícímu nejen samotnou kupní cenu zboží, ale i další platby zaplacené kupujícím související s dodáním zboží (doprava, balné) či nikoliv.…

Občanské právo

Odstoupení od smlouvy o poskytování služeb uzavřené prostřednictvím internetu

12.10.2016

Ve většině předchozích právních oběžníků jsme se zabývali především právními otázkami souvisejícími s prodejem zboží. Nicméně směrnice Evropského parlamentu a Rady 2011/83/EU o právech spotřebitelů (dále jen „směrnice o právech spotřebitelů“) a nový občanský zákoník (zákon č. 89/2012 Sb.) (dále jen „občanský zákoník“) přinesly některé důležité změny i do oblasti poskytování služeb. V případech, kdy jsou smlouvy uzavírány bez fyzické přítomnosti stran, bývají pro praxi nejzajímavější otázky související s možností odstoupení od smlouvy ze strany spotřebitele. Této problematice se tak ve vztahu ke smlouvám o poskytování služeb budeme věnovat v srpnovém právním oběžníku.…

PředchozíNásledující

V této sekci našeho serveru Vám nabízíme odborné články z různých právních odvětví. Články se zabývají nejen teoretickými otázkami, ale především reagují na podněty a témata, se kterými se setkáváme při naší činnosti, a mohou tak dle našeho názoru přinášet užitečné informace a odpovědi na praktické otázky.

Filtr kategorií

pravni sluzby_foto