Články

Občanské právo

Smlouvy uzavírané adhezním způsobem

14.01.2018

V souvislosti s nabytím účinnosti zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“) byl v rámci českého právního řádu blíže rozpracován institut tzv. adhezních smluv. Adhezní smlouvou je každá smlouva, jejíž základní podmínky byly určeny jednou ze smluvních stran nebo podle jejich pokynů, aniž slabší strana měla skutečnou příležitost obsah těchto základních podmínek reálně ovlivnit. Za adhezní smlouvy je nutné považovat i takové smlouvy, pro jejichž uzavření se slabší smluvní stranou se použije smluvní formulář užívaný v obchodním styku nebo jiný podobný prostředek (dále jen „adhezní smlouva“). Tato právní regulace se tak v plném rozsahu bude vztahovat i na kupní smlouvy uzavřené prostřednictvím e-shopu. Z těchto důvodů se budeme touto problematikou podrobněji zabývat v tomto a v následujícím právním oběžníku…

Občanské právo

Odpovědnost za vady použitého zboží dle NOZ

03.07.2017

V tomto právním oběžníku jsme připravili shrnutí některých právních otázek souvisejících s prodejem použitého zboží v obchodě (včetně e-shopu), konkrétně pak s uplatňováním práv z odpovědnosti za vady takového zboží. Je obvyklé, že použité věci vykazují známky opotřebení, a proto mohou mít nějaké estetické nebo funkční nedostatky. Z toho důvodu pak kupující opotřebené věci nemá stejná práva z vadného plnění jako kupující věcí nepoužitých nebo neopotřebovaných. Pokusíme se také shrnout základní rozdíly v nové úpravě (zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, dále jen „NOZ“) oproti úpravě užité v předchozím občanském zákoníku - v zákoně č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „SOZ“). Připomínáme, že výkladu této problematiky podle SOZ jsme se věnovali v právním oběžníku č. 8/2009.…

Občanské právo

Odstoupení od smlouvy z důvodu vad zboží a náklady na dopravu

12.01.2017

V návaznosti na podněty od obchodníků se v tomto oběžníku budeme věnovat některým otázkám souvisejícím s odstoupením od smlouvy kupujícím v případě vad zboží. Konkrétně pak problematice, zdali v případě, kdy dojde k odstoupení od kupní smlouvy kupujícím z důvodu vad zboží, má prodávající povinnost vrátit kupujícímu nejen samotnou kupní cenu zboží, ale i další platby zaplacené kupujícím související s dodáním zboží (doprava, balné) či nikoliv.…

Občanské právo

Odstoupení od smlouvy o poskytování služeb uzavřené prostřednictvím internetu

12.10.2016

Ve většině předchozích právních oběžníků jsme se zabývali především právními otázkami souvisejícími s prodejem zboží. Nicméně směrnice Evropského parlamentu a Rady 2011/83/EU o právech spotřebitelů (dále jen „směrnice o právech spotřebitelů“) a nový občanský zákoník (zákon č. 89/2012 Sb.) (dále jen „občanský zákoník“) přinesly některé důležité změny i do oblasti poskytování služeb. V případech, kdy jsou smlouvy uzavírány bez fyzické přítomnosti stran, bývají pro praxi nejzajímavější otázky související s možností odstoupení od smlouvy ze strany spotřebitele. Této problematice se tak ve vztahu ke smlouvám o poskytování služeb budeme věnovat v srpnovém právním oběžníku.…

PředchozíNásledující

V této sekci našeho serveru Vám nabízíme odborné články z různých právních odvětví. Články se zabývají nejen teoretickými otázkami, ale především reagují na podněty a témata, se kterými se setkáváme při naší činnosti, a mohou tak dle našeho názoru přinášet užitečné informace a odpovědi na praktické otázky.

Filtr kategorií

pravni sluzby_foto