Články

Občanské právo

Lhůty při odstoupení od smlouvy spotřebitelem a jejich počítání

30.04.2016

Zcela na úvod je nezbytné si připomenout obecné zásady při počítání lhůt (a dob) tak, jak jsou obsaženy v občanském zákoníku (zákon č. 89/2012 Sb.). Konkrétně zmiňujeme zejména ustanovení § 605 odst. 1 občanského zákoníku, které stanoví že „lhůta nebo doba určená podle dnů počíná dnem, který následuje po skutečnosti rozhodné pro její počátek.“ A dále ustanovení § 607 občanského zákoníku, jež zakotvuje, že „připadne-li poslední den lhůty na sobotu, neděli nebo svátek, je posledním dnem lhůty pracovní den nejblíže následující.“ Aplikaci těchto pravidel na konkrétní situaci (při počítání lhůt) zmiňujeme níže. …

Občanské právo

Zásada ochrany slabší strany v NOZ

26.02.2016

V tomto právním oběžníku se budeme stručně zabývat zásadou ochrany slabší strany, jelikož právě díky této zásadě je v úpravě nového občanského zákoníku (dále jen „NOZ“) řada ustanovení, která se slabší stranou není možné ujednat. Na úvod je třeba poznamenat, že v úpravě NOZ se nevyskytuje konkrétní definice institutu slabší strany a není tedy v tuto chvíli zřejmé, které všechny subjekty se mohou v postavení slabší strany ocitnout. Praktické důsledky této právní úpravy tak nejsou v tuto chvíli zcela předvídatelné. Aplikací této zásady má být v právních vztazích korigována faktická (např. ekonomická či intelektuální) nerovnost mezi stranami a žádnou konkrétní definicí by nebylo možné obsáhnout veškeré možné případy této faktické nerovnosti.…

Občanské právo

Úprava shody a rozporu s kupní smlouvou podle NOZ

29.11.2015

V tomto právním oběžníku se budeme stručně zabývat změnami v úpravě shody a rozporu s kupní smlouvou v novém občanském zákoníku (dále jen „NOZ“).Co se týče právní úpravy shody s kupní smlouvou (nově označována jako jakost při převzetí), v zásadě se nemění a reflektuje dosavadní úpravu v ustanovení § 616 a násl. stávajícího občanského zákoníku. Regulace v této oblasti totiž vychází z článku 2 směrnice Evropského parlamentu a Rady č. 1999/44/ES, o některých aspektech prodeje spotřebního zboží a záruk na toto zboží. Nová úprava v ustanovení § 2161 a násl. NOZ sice nemluví doslova o „shodě s kupní smlouvou“, významově je však úprava prakticky totožná.…

PředchozíNásledující

V této sekci našeho serveru Vám nabízíme odborné články z různých právních odvětví. Články se zabývají nejen teoretickými otázkami, ale především reagují na podněty a témata, se kterými se setkáváme při naší činnosti, a mohou tak dle našeho názoru přinášet užitečné informace a odpovědi na praktické otázky.

Filtr kategorií

pravni sluzby_foto