Články

Občanské právo

Odstoupení od smlouvy z důvodu vad zboží a náklady na dopravu

12.01.2017

V návaznosti na podněty od obchodníků se v tomto oběžníku budeme věnovat některým otázkám souvisejícím s odstoupením od smlouvy kupujícím v případě vad zboží. Konkrétně pak problematice, zdali v případě, kdy dojde k odstoupení od kupní smlouvy kupujícím z důvodu vad zboží, má prodávající povinnost vrátit kupujícímu nejen samotnou kupní cenu zboží, ale i další platby zaplacené kupujícím související s dodáním zboží (doprava, balné) či nikoliv.…

Občanské právo

Odstoupení od smlouvy o poskytování služeb uzavřené prostřednictvím internetu

12.10.2016

Ve většině předchozích právních oběžníků jsme se zabývali především právními otázkami souvisejícími s prodejem zboží. Nicméně směrnice Evropského parlamentu a Rady 2011/83/EU o právech spotřebitelů (dále jen „směrnice o právech spotřebitelů“) a nový občanský zákoník (zákon č. 89/2012 Sb.) (dále jen „občanský zákoník“) přinesly některé důležité změny i do oblasti poskytování služeb. V případech, kdy jsou smlouvy uzavírány bez fyzické přítomnosti stran, bývají pro praxi nejzajímavější otázky související s možností odstoupení od smlouvy ze strany spotřebitele. Této problematice se tak ve vztahu ke smlouvám o poskytování služeb budeme věnovat v srpnovém právním oběžníku.…

Občanské právo

Poskytování záruky dle nového občanského zákoníku

12.08.2016

Otázka zachování, či nezachování existence zákonné záruky v novém občanském zákoníku (zákon č. 89/2012 Sb.) byla široce diskutována v médiích i v rámci odborných příspěvků. Bohužel nikoliv se zcela jednoznačným závěrem. Trochu na okraji zájmu této populární problematiky tak stojí právní úprava záruky poskytované smluvně či jednostranným projevem vůle. Této otázce se tak budeme stručně věnovat v tomto právním oběžníku.…

PředchozíNásledující

V této sekci našeho serveru Vám nabízíme odborné články z různých právních odvětví. Články se zabývají nejen teoretickými otázkami, ale především reagují na podněty a témata, se kterými se setkáváme při naší činnosti, a mohou tak dle našeho názoru přinášet užitečné informace a odpovědi na praktické otázky.

Filtr kategorií

pravni sluzby_foto