Právní služby

Naše specializace

Jednotliví pracovníci naší advokátní kanceláře se zaměřují zejména na níže uvedené obory práva. Zmiňovanou problematiku samozřejmě řešíme i v případě, že obsahuje mezinárodní prvek.

 • Počítačové právo

  licenční smlouvy k software, všeobecné obchodní podmínky při distribuci software, právní problematika informačních systémů, distanční smlouvy uzavírané při on-line prodeji, odpovědnostní vztahy související se software, uplatňování nároků z porušení autorských práv, poradenství v oblasti GNU/GPL, ochrana know-how

 • Právo obchodních společností a družstev

  zakládání, rušení a likvidace obchodních společností, příprava jmenování a odvolání orgánů, změny sídla společnosti, převody obchodních podílů, akcií, členských práv a povinností spojených s členstvím v družstvu, fúze společností, rozdělení společnosti, změna právní formy společnosti a převod jmění na společníka, zvyšování či snižování základního kapitálu, příprava zápisů z valných hromad, členských schůzí, zápisy do obchodního rejstříku

 • Obchodně závazkové vztahy

  vytváření smluvních dokumentů (včetně tzv. nepojmenovaných smluv), vyhotovování všeobecných obchodních podmínek, smlouvy o smlouvě budoucí, zajištění závazkových vztahů, správa pohledávek, smírné řešení sporů, vymáhání plnění, zastupování v soudním a vykonávacím řízení, nároky z porušení právních povinností

 • Právní vztahy k nemovitostem

  úplatné i bezplatné převody nemovitostí, věcná práva k věci cizí - zástavy a věcná břemena, úprava právních vztahů v období mezi uzavřením smlouvy a zápisem vkladu práva, problematika nájmu bytů a nebytových prostor, úprava práv při výstavbě nemovitostí, poradenství týkající se hypotéčního úvěrování

 • Rodinné právo

  úprava budoucích majetkových vztahů před uzavřením manželství, vztahy mezi manžely, rozvod manželství, rodičovská zodpovědnost, problematika výchovy a výživy nezletilého dítěte, určování otcovství, osvojení, vypořádání společného jmění manželů dohodou či soudem

Další právní služby

Právní služby poskytujeme samozřejmě také v dalších, níže uvedených, oblastech práva.

 • Obchodní právo

  kromě problematiky uvedené v naší specializaci a v komplexních řešeních, například dále: firemní právo, dispozice s podnikem, podnikání zahraničních osob v ČR, ochrana informací, ochrana know-how, obchodní zastoupení

 • Občanské právo

  například: věcná práva (spory o vlastnictví, zrušení a vypořádání podílového spoluvlastnictví), ochrana osobnosti, ochrana spotřebitele, závazkové vztahy (smlouvy, náhrada škody, zajištění závazků), dědictví, zastupování u soudů, opravné prostředky, výkon rozhodnutí a exekuce, rozhodčí řízení

 • Autorské právo a práva související s autorským právem

  například: osobnostní a majetková práva autora a jejich výkon, práva výkonných umělců, práva výrobce zvukového či obrazově zvukového záznamu, licenční smlouvy, odpovědnostní vztahy, nároky z porušení autorského práva, práva souvisejícího s právem autorským

 • Pracovní právo

  například: vyhotovování pracovních smluv a dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr, vznik pracovního poměru volbou či jmenováním, vytváření vnitřních předpisů zaměstnavatele, změna pracovního poměru, přeložení zaměstnance, právní úkony související s ukončením pracovního poměru, hromadná propouštění, mzdy a platy, překážky v práci, odpovědnost za škodu, bezpečnost práce, problematika diskriminace, Evropská rada zaměstnanců

 • Správní právo

  například: správní řízení, zastupování před orgány veřejné správy, problematika elektronického podpisu, právní úprava léčiv, svobodný přístup k informacím, ochrana osobních údajů, přestupky a jiné správní delikty, pobyt občanů EU v ČR

 • Trestní právo

  právní pomoc před zahájením trestního stíhání, trestní obhajoba, zahlazení odsouzení, podmíněné propuštění z výkonu trestu odnětí svobody, rozhodování o osvědčení se ve zkušební lhůtě, zastupování poškozených a poradenství obětem trestných činů, příprava trestního oznámení, stížnosti

 • Ústavní právo

  například: ústavní stížnosti, právo na sdružování a shromažďování, právo na spravedlivý proces, ochrana listovního tajemství, petiční právo

Spolupráce

Při poskytování právní pomoci úzce spolupracujeme se znaleckým ústavem, notářskou kanceláří, exekutorským úřadem a soudními tlumočníky (zejména jazyk anglický, francouzský, německý, ruský, ukrajinský). V případě potřeby na straně klienta samozřejmě zajistíme tlumočení a překlady i z jiných jazyků.

Nevybrali jste si žádné z našich komplexních řešení? Zde je přehled jednotlivých oblastí práva, na které se naše kancelář specializuje.

pravni sluzby_foto