Právní služby

Nevybrali jste si žádné z našich komplexních řešení? Zde je přehled jednotlivých oblastí práva, na které se naše kancelář specializuje.

Naše specializace

Jednotliví pracovníci naší advokátní kanceláře se zaměřují zejména na níže uvedené obory práva. Zmiňovanou problematiku samozřejmě řešíme i v případě, že obsahuje mezinárodní prvek.

 • Počítačové právo

  licenční smlouvy k software, všeobecné obchodní podmínky při distribuci software, právní problematika informačních systémů, distanční smlouvy uzavírané při on-line prodeji, odpovědnostní vztahy související se software, uplatňování nároků z porušení autorských práv, poradenství v oblasti GNU/GPL, ochrana know-how

 • Právo obchodních společností a družstev

  zakládání, rušení a likvidace obchodních společností, příprava jmenování a odvolání orgánů, změny sídla společnosti, převody obchodních podílů, akcií, členských práv a povinností spojených s členstvím v družstvu, fúze společností, rozdělení společnosti, změna právní formy společnosti a převod jmění na společníka, zvyšování či snižování základního kapitálu, příprava zápisů z valných hromad, členských schůzí, zápisy do obchodního rejstříku

 • Obchodně závazkové vztahy

  vytváření smluvních dokumentů (včetně tzv. nepojmenovaných smluv), vyhotovování všeobecných obchodních podmínek, smlouvy o smlouvě budoucí, zajištění závazkových vztahů, správa pohledávek, smírné řešení sporů, vymáhání plnění, zastupování v soudním a vykonávacím řízení, nároky z porušení právních povinností

 • Právní vztahy k nemovitostem

  úplatné i bezplatné převody nemovitostí, věcná práva k věci cizí - zástavy a věcná břemena, úprava právních vztahů v období mezi uzavřením smlouvy a zápisem vkladu práva, problematika nájmu bytů a nebytových prostor, úprava práv při výstavbě nemovitostí, poradenství týkající se hypotéčního úvěrování

 • Rodinné právo

  úprava budoucích majetkových vztahů před uzavřením manželství, vztahy mezi manžely, rozvod manželství, rodičovská zodpovědnost, problematika výchovy a výživy nezletilého dítěte, určování otcovství, osvojení, vypořádání společného jmění manželů dohodou či soudem

Další naše služby

Právní služby poskytujeme samozřejmě také v dalších, níže uvedených, oblastech práva.

 • Obchodní právo

  kromě problematiky uvedené v naší specializaci a v komplexních řešeních, například dále: firemní právo, dispozice s podnikem, podnikání zahraničních osob v ČR, ochrana informací, ochrana know-how, obchodní zastoupení

 • Občanské právo

  například: věcná práva (spory o vlastnictví, zrušení a vypořádání podílového spoluvlastnictví), ochrana osobnosti, ochrana spotřebitele, závazkové vztahy (smlouvy, náhrada škody, zajištění závazků), dědictví, zastupování u soudů, opravné prostředky, výkon rozhodnutí a exekuce, rozhodčí řízení

 • Autorské právo a práva související s autorským právem

  například: osobnostní a majetková práva autora a jejich výkon, práva výkonných umělců, práva výrobce zvukového či obrazově zvukového záznamu, licenční smlouvy, odpovědnostní vztahy, nároky z porušení autorského práva, práva souvisejícího s právem autorským

 • Pracovní právo

  například: vyhotovování pracovních smluv a dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr, vznik pracovního poměru volbou či jmenováním, vytváření vnitřních předpisů zaměstnavatele, změna pracovního poměru, přeložení zaměstnance, právní úkony související s ukončením pracovního poměru, hromadná propouštění, mzdy a platy, překážky v práci, odpovědnost za škodu, bezpečnost práce, problematika diskriminace, Evropská rada zaměstnanců

 • Správní právo

  například: správní řízení, zastupování před orgány veřejné správy, problematika elektronického podpisu, právní úprava léčiv, svobodný přístup k informacím, ochrana osobních údajů, přestupky a jiné správní delikty, pobyt občanů EU v ČR

 • Trestní právo

  právní pomoc před zahájením trestního stíhání, trestní obhajoba, zahlazení odsouzení, podmíněné propuštění z výkonu trestu odnětí svobody, rozhodování o osvědčení se ve zkušební lhůtě, zastupování poškozených a poradenství obětem trestných činů, příprava trestního oznámení, stížnosti

 • Ústavní právo

  například: ústavní stížnosti, právo na sdružování a shromažďování, právo na spravedlivý proces, ochrana listovního tajemství, petiční právo

Spolupráce

Při poskytování právní pomoci úzce spolupracujeme se znaleckým ústavem, notářskou kanceláří, exekutorským úřadem a soudními tlumočníky (zejména jazyk anglický, francouzský, německý, ruský, ukrajinský). V případě potřeby na straně klienta samozřejmě zajistíme tlumočení a překlady i z jiných jazyků.