Články

Ústavní, správní a trestní právo

Smlouva o zpracování osobních údajů (GDPR)

20.10.2019

I předchozí právní úprava zakotvovala povinnost pro správce a zpracovatele osobních údajů uzavřít smlouvu o zpracování osobních údajů. Konkrétně byla tato povinnost vyjádřena v ustanovení § 6 zákona o ochraně osobních údajů , přičemž požadavkům na obsah smlouvy o zpracování osobních údajů jsme se věnovali v právním oběžníku č. 11/2015. Vzhledem k tomu, že nařízení Evropského parlamentu a Rady 2016/679 označované jako GDPR (dále jen „nařízení“) požadavky na obsah takové smlouvy dále rozšiřuje a vzhledem k tomu, že drtivá většina internetových obchodníků využívá při své činnosti zpracovatele osobních údajů (může se jednat o služby v oblasti hostingu, marketingu, správy software, účetnictví apod.), rozhodli jsme se touto problematikou zabývat blíže také v tomto právním oběžníku.…

Ústavní, správní a trestní právo

Postupy při výkonu práv subjekty údajů (GDPR)

13.09.2019

Nařízení Evropského parlamentu a Rady 2016/679 označované jako GDPR (dále jen „nařízení“) obsahuje ve svých ustanoveních čl. 15 až čl. 22 výčet specifických práv subjektů údajů. Některá z těchto práv známe již ze současné úpravy (kupříkladu právo na přístup k osobním údajům, právo na opravu osobních údajů), avšak některá z nich jsou novinkou (právo na přenositelnost údajů). Z pohledu praktického je nutné uvést, že v současné době jsou existující oprávnění uplatňována subjekty údajů spíše výjimečně. Může být tedy otázkou, zdali se tato praxe změní v návaznosti na novou právní úpravu. Důležitou novinkou však je, že tyto případně požadavky budou muset obchodníci vyřizovat bezúplatně (viz níže).…

Ústavní, správní a trestní právo

Záznamy o činnostech zpracování osobních údajů (GDPR)

10.08.2019

Jako novinku oproti předchozí právní úpravě přináší Nařízení Evropského parlamentu a Rady 2016/679 označované jako GDPR (dále jen „nařízení“) povinnost vést interní dokumentaci o činnostech zpracování osobních údajů. Tato povinnost dopadá jak na správce osobních údajů, tak i na zpracovatele osobních údajů či další osoby podílející se na zpracování osobních údajů. Vzhledem k tomu, že internetoví obchodníci budou ve většině případů v pozici správce osobních údajů, zaměříme se v tomto právním oběžníku na předmětnou povinnost právě z tohoto pohledu.…

Ústavní, správní a trestní právo

Informační povinnosti vůči subjektům údajů (GDPR)

08.07.2019

bdobně jako předchozí právní úprava i Nařízení Evropského parlamentu a Rady 2016/679 označované jako GDPR (dále jen „nařízení“) zakotvuje informační povinnosti správce osobních údajů vůči subjektům údajů (fyzickým osobám, jejichž osobní údaje jsou zpracovávány). V tomto právním oběžníku se tak budeme věnovat nové podobě této regulace, a to konkrétně pro ty případy, kdy jsou osobní údaje obchodníkem získávány přímo od subjektu údajů (kupříkladu při registraci zákazníka na webové stránce či při zadávání informací do objednávky). Tyto situace je nutné odlišovat od případů, kdy jsou osobní údaje získávány správcem od třetích osob (poskytovatelů uživatelských databází či tzv. leadů apod.).…

PředchozíNásledující

V této sekci našeho serveru Vám nabízíme odborné články z různých právních odvětví. Články se zabývají nejen teoretickými otázkami, ale především reagují na podněty a témata, se kterými se setkáváme při naší činnosti, a mohou tak dle našeho názoru přinášet užitečné informace a odpovědi na praktické otázky.

Filtr kategorií

pravni sluzby_foto