Články

Ústavní, správní a trestní právo

Získání souhlasu se zpracováním osobních údajů (GDPR)

31.12.2019

Nařízení Evropského parlamentu a Rady 2016/679 označované jako GDPR (dále jen „nařízení“) označuje souhlas jako jeden z možných právních základů pro zpracování osobních údajů. V praxi internetových obchodníků bude na souhlasu nejčastěji založeno zpracování osobních údajů za účelem zasílání (šíření) obchodních sdělení (kupříkladu tzv. newsletterů) či zpracování za jinými marketingovými účely. Ke zpracování osobních údajů zákazníků za účelem zasílání obchodních sdělení může ze strany obchodníka docházet také na základě tzv. oprávněného zájmu, nicméně tato problematika přesahuje rozsah tohoto právního oběžníku.…

Občanské právo

Rozhodnutí SDEU - Zentrale zur Bekämpfung unlauteren Wettbewerbs Frankfurt am Main eV vs comtech GmbH (C-568/15)

24.11.2019

V tomto právním oběžníku se budeme věnovat vůbec prvnímu rozhodnutí Soudního dvora EU vykládajícímu směrnici o právech spotřebitelů . Přijetí směrnice o právech spotřebitelů znamenalo významnou změnu v oblasti spotřebitelského práva, přičemž v České republice byla tato směrnice provedena převážně občanským zákoníkem (zákon č. 89/2012 Sb., ve znění pozdějších předpisů), který nabyl účinnosti k 1/1/2014, a dále také novelizací zákona o ochraně spotřebitele (zákon č. 634/1992 Sb., ve znění pozdějších předpisů).…

Ústavní, správní a trestní právo

Smlouva o zpracování osobních údajů (GDPR)

20.10.2019

I předchozí právní úprava zakotvovala povinnost pro správce a zpracovatele osobních údajů uzavřít smlouvu o zpracování osobních údajů. Konkrétně byla tato povinnost vyjádřena v ustanovení § 6 zákona o ochraně osobních údajů , přičemž požadavkům na obsah smlouvy o zpracování osobních údajů jsme se věnovali v právním oběžníku č. 11/2015. Vzhledem k tomu, že nařízení Evropského parlamentu a Rady 2016/679 označované jako GDPR (dále jen „nařízení“) požadavky na obsah takové smlouvy dále rozšiřuje a vzhledem k tomu, že drtivá většina internetových obchodníků využívá při své činnosti zpracovatele osobních údajů (může se jednat o služby v oblasti hostingu, marketingu, správy software, účetnictví apod.), rozhodli jsme se touto problematikou zabývat blíže také v tomto právním oběžníku.…

Ústavní, správní a trestní právo

Postupy při výkonu práv subjekty údajů (GDPR)

13.09.2019

Nařízení Evropského parlamentu a Rady 2016/679 označované jako GDPR (dále jen „nařízení“) obsahuje ve svých ustanoveních čl. 15 až čl. 22 výčet specifických práv subjektů údajů. Některá z těchto práv známe již ze současné úpravy (kupříkladu právo na přístup k osobním údajům, právo na opravu osobních údajů), avšak některá z nich jsou novinkou (právo na přenositelnost údajů). Z pohledu praktického je nutné uvést, že v současné době jsou existující oprávnění uplatňována subjekty údajů spíše výjimečně. Může být tedy otázkou, zdali se tato praxe změní v návaznosti na novou právní úpravu. Důležitou novinkou však je, že tyto případně požadavky budou muset obchodníci vyřizovat bezúplatně (viz níže).…

PředchozíNásledující

V této sekci našeho serveru Vám nabízíme odborné články z různých právních odvětví. Články se zabývají nejen teoretickými otázkami, ale především reagují na podněty a témata, se kterými se setkáváme při naší činnosti, a mohou tak dle našeho názoru přinášet užitečné informace a odpovědi na praktické otázky.

Filtr kategorií

pravni sluzby_foto