Články

Občanské právo

Rozsudek ve věci Verein für Konsumenteninformation proti Amazon EU Sàrl (C-191/15)

05.12.2018

V březnovém právním oběžníku se budeme blíže zabývat rozsudkem Soudního dvora Evropské unie ve věci Verein für Konsumenteninformation proti Amazon EU Sàrl (C-191/15) (dále jen „rozsudek“). Z pohledu podnikání na internetu je rozsudek zajímavý zejména ve dvou oblastech. Za prvé se rozsudek zabývá otázkou informační povinnosti podnikatele ohledně rozhodného práva pro případy uzavírání smluv přes internet se spotřebiteli usazenými v jiném členském státě, než ve kterém se nachází sídlo podnikatele. V tomto ohledu rozsudek navazuje na informace z právního oběžníku č. 10/2009, ve kterém jsme se věnovali otázce, jakým (rozhodným) právem se bude řídit příhraniční závazkový vztah v situaci, kdy český obchodník podnikající na internetu prodá spotřebiteli zboží do zahraničí, resp. do členského státu Evropské unie. Druhou zajímavou otázkou řešenou v rozsudku je problematika rozhodného práva v oblasti zpracování osobních údajů, tedy, která národní regulace v oblasti ochrany osobních údajů se použije, pokud internetový obchodník směřuje své podnikatelské aktivity i na území jiného státu.…

Ústavní, správní a trestní právo

Zprostředkování úvěrů dle nového zákona o spotřebitelském úvěru

12.11.2018

Jak jsme již informovali, počínaje dnem 01.12.2016 se stal účinným zákon č. 257/2016 Sb., o spotřebitelském úvěru, který výrazným způsobem zasáhl do regulace trhu se spotřebitelskými úvěry. V souvislosti s tímto novým zákonem vyvstalo několik otázek, jež mohou mít podstatné dopady i pro subjekty zabývající se elektronickou komercí. Podnikatel se totiž může ocitnout v situaci, kdy dle definice zákona jeho činnost naplňuje znaky zprostředkování spotřebitelského úvěru, přestože to neměl v úmyslu. V takovém případě pak musí jeho podnikatelská činnost splňovat všechny podmínky pro zprostředkování dle zákona o spotřebitelském úvěru, včetně získání oprávnění k této činnosti.…

Ostatní

Právní regulace marketingových (spotřebitelských) soutěží od 1. ledna 2017

12.08.2018

O nové regulaci v oblasti spotřebitelských soutěží jsme se již zmínili v právním oběžníku z července 2016 a to v souvislosti s vyhlášením zákona č. 186/2016 Sb., o hazardních hrách (dále jen „zákon o hazardních hrách“), který nahradí zákon č. 202/1990 Sb., o loteriích a jiných podobných hrách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „loterijní zákon“). Zákon o hazardních hrách ve svých ustanoveních spotřebitelské soutěže neupravuje s tím, že účinnost tohoto zákona a s tím související zrušení loterijního zákona je stanoveno na 01. 01. 2017. V tomto právním oběžníku jsme připravili stručné shrnutí toho, podle jaké právní úpravy se ode dne 01. 01. 2017 spotřebitelské soutěže budou posuzovat, a jaký to má vliv na subjekty spotřebitelské soutěže pořádající.…

V této sekci našeho serveru Vám nabízíme odborné články z různých právních odvětví. Články se zabývají nejen teoretickými otázkami, ale především reagují na podněty a témata, se kterými se setkáváme při naší činnosti, a mohou tak dle našeho názoru přinášet užitečné informace a odpovědi na praktické otázky.

Filtr kategorií

pravni sluzby_foto