Články

Občanské právo

Písemné právní jednání a elektronický podpis

26.04.2018

V tomto oběžníku volně navážeme na právní oběžník č. 6/2016, v kterém jsme se věnovali problematice elektronického podpisu ve světle nového nařízení eIDAS (dále jen „nařízení eIDAS“). Budeme se dále věnovat otázce právního jednání učiněného elektronickými prostředky. Takovým právním jednáním může být typicky např. uzavření smlouvy v prostředí internetu, provedení objednávky prostřednictvím emailu atd.…

Právo IT

Elektronický podpis a nařízení eIDAS

13.03.2018

Dne 23.07.2014 bylo vydáno Nařízení Evropského parlamentu a Rady č. 910/2014, o elektronické identifikaci a službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce na vnitřním trhu (známé pod zkratkou eIDAS). Toto nařízení nabývá (s některými výjimkami) účinnosti dne 01.07.2016. Nařízení je přímo působícím předpisem a lze předpokládat, že bude následovat novelizace (či v krajním případě i zrušení) zákona o elektronickém podpisu.…

Občanské právo

Smlouvy uzavírané adhezním způsobem

14.01.2018

V souvislosti s nabytím účinnosti zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“) byl v rámci českého právního řádu blíže rozpracován institut tzv. adhezních smluv. Adhezní smlouvou je každá smlouva, jejíž základní podmínky byly určeny jednou ze smluvních stran nebo podle jejich pokynů, aniž slabší strana měla skutečnou příležitost obsah těchto základních podmínek reálně ovlivnit. Za adhezní smlouvy je nutné považovat i takové smlouvy, pro jejichž uzavření se slabší smluvní stranou se použije smluvní formulář užívaný v obchodním styku nebo jiný podobný prostředek (dále jen „adhezní smlouva“). Tato právní regulace se tak v plném rozsahu bude vztahovat i na kupní smlouvy uzavřené prostřednictvím e-shopu. Z těchto důvodů se budeme touto problematikou podrobněji zabývat v tomto a v následujícím právním oběžníku…

Ústavní, správní a trestní právo

Uplatňování reklamace a mimozáruční opravy

03.12.2017

Městský soud v Praze v nedávných dnech vydal zajímavé rozhodnutí, ve kterém se blíže zabýval podmínkami uplatňování reklamace a tzv. mimozáručními opravami, a to ve vztahu k možnému porušení zákona č. 634/1992 Sb., zákon o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o ochraně spotřebitele“). Níže přinášíme shrnutí závěrů Městského soudu v Praze a jejich dopadů na reklamační proces. …

V této sekci našeho serveru Vám nabízíme odborné články z různých právních odvětví. Články se zabývají nejen teoretickými otázkami, ale především reagují na podněty a témata, se kterými se setkáváme při naší činnosti, a mohou tak dle našeho názoru přinášet užitečné informace a odpovědi na praktické otázky.

Filtr kategorií

pravni sluzby_foto