Články

Ústavní, správní a trestní právo

K některým povinnostem podle zákona o odpadech a zákona o obalech

02.03.2019

V následujících oběžnících Vám ve stručnosti představíme problematiku právní regulace odpadů a odpadů z obalů. V této oblasti se objevuje řada povinností, které se za určitých podmínek vztahují na maloobchody i velkoobchody, a to včetně e-shopů. Mezi podnikatelskou veřejností však není zcela rozšířeno povědomí o rozsahu těchto povinností.…

Občanské právo

Judikatura Soudního dvora Evropské unie (C-568/15, C-146/16)

25.01.2019

V dubnovém právním oběžníku se budeme blíže zabývat dvěma rozsudky Soudního dvora Evropské unie (dále jen „SDEU“), které mohou být zajímavé i z pohledu obchodníka podnikajícího na internetu, a to konkrétně rozsudkem SDEU ve věci Zentrale zur Bekämpfung unlauteren Wettbewerbs Frankfurt am Main e. V. proti comtech GmbH (C-568/15) a rozsudkem SDEU ve věci Verband Sozialer Wettbewerb eV proti DHL Paket GmbH (C-146/16).…

Právo IT

Je cookie či IP adresa osobním údajem?

31.12.2018

V souvislosti s přípravami na nabytí účinnosti GDPR se objevila řada názorů šířených slovem i tiskem, že informace obsažené v cookies a IP adresa jsou osobními údaji. Opíraly se zejména o údajně přelomovou textaci GDPR a o rozhodnutí Soudního dvora EU ve věci Patrick Breyer vs. Německo (C-582/14). Tyto názory byly pak přebírány a zvěstovány dále, přičemž některé podniky implementovaly povinnosti dle GDPR i pro situace, kdy se o zpracování osobních údajů vůbec nejedná. Kategorický závěr, že informace obsažené v cookie či IP adresa jsou vždy osobními údaji, je totiž dle našeho názoru stejně chybný, jako závěr, že informace „chlupatý pes“ a „5,21 m“ osobními údaji nikdy nejsou. Níže si řekneme, proč tomu tak je.…

Občanské právo

Rozsudek ve věci Verein für Konsumenteninformation proti Amazon EU Sàrl (C-191/15)

05.12.2018

V březnovém právním oběžníku se budeme blíže zabývat rozsudkem Soudního dvora Evropské unie ve věci Verein für Konsumenteninformation proti Amazon EU Sàrl (C-191/15) (dále jen „rozsudek“). Z pohledu podnikání na internetu je rozsudek zajímavý zejména ve dvou oblastech. Za prvé se rozsudek zabývá otázkou informační povinnosti podnikatele ohledně rozhodného práva pro případy uzavírání smluv přes internet se spotřebiteli usazenými v jiném členském státě, než ve kterém se nachází sídlo podnikatele. V tomto ohledu rozsudek navazuje na informace z právního oběžníku č. 10/2009, ve kterém jsme se věnovali otázce, jakým (rozhodným) právem se bude řídit příhraniční závazkový vztah v situaci, kdy český obchodník podnikající na internetu prodá spotřebiteli zboží do zahraničí, resp. do členského státu Evropské unie. Druhou zajímavou otázkou řešenou v rozsudku je problematika rozhodného práva v oblasti zpracování osobních údajů, tedy, která národní regulace v oblasti ochrany osobních údajů se použije, pokud internetový obchodník směřuje své podnikatelské aktivity i na území jiného státu.…

V této sekci našeho serveru Vám nabízíme odborné články z různých právních odvětví. Články se zabývají nejen teoretickými otázkami, ale především reagují na podněty a témata, se kterými se setkáváme při naší činnosti, a mohou tak dle našeho názoru přinášet užitečné informace a odpovědi na praktické otázky.

Filtr kategorií

pravni sluzby_foto