FAQ

Obecné informace

Je nutné k využívání on-line právního poradenství instalovat nějaký speciální program?
Ne, veškerá komunikace mezi advokátem a klientem probíhá prostřednictvím webového rozhraní, a proto tedy stačí mít nainstalovaný pouze běžný internetový prohlížeč.

Jak je zabezpečena komunikace (výměna dokumentů) proti odposlechu třetími osobami?
Veškerá výměna dat mezi klientem a advokátem je zabezpečena pomocí technologie HTTPS/SSL, což znamená, že data přenášená po síti Internet jsou šifrována.

Používání systému

Je možné zrušit registraci?
Registraci není možné zrušit. Advokát je povinen o poskytování právních služeb vést dokumentaci a tuto dokumentaci včetně klientského spisu uchovat po dobu pěti let ode dne, kdy ukončil poskytování právních služeb. Vámi poskytnuté údaje však nebudou žádným způsobem zpracovávány a advokát zachová mlčenlivost o všech skutečnostech, o nichž se dozvěděl v souvislosti s poskytováním právních služeb.

Co mám dělat při ztrátě hesla?
Z důvodů zvýšené bezpečnosti zná své heslo pouze klient. Právník - operátor nemá k tomuto heslu přístup. Při nakládání s heslem je třeba dbát zvýšené opatrnosti tak, aby bylo zabráněno nejen vyzrazení hesla, ale i jeho ztrátě. Při ztrátě hesla nás prosím kontaktujte.

Jak se dozvím, že mi byl ze strany advokáta vystaven v uživatelském rozhraní systému eAdvokacie nový dokument?
O vystavení nového dokumentu či zprávy v uživatelském rozhraní je klient informován elektronickou poštou (na adresu uvedenou v jeho registraci).

Omylem jsem si zavřel komunikační okno v průběhu komunikace. Co mám dělat?
Je nutné aktualizovat hlavní okno uživatelského rozhraní (refresh). V levém sloupci, v sekci komunikace, se zobrazí hypertextový odkaz na probíhající komunikaci (dle jména případu, ke kterému se komunikace vztahuje), po kliknutí na tento hypertextový odkaz se dostanete zpět k výběru komunikačního okna s možností návratu k již zahájené komunikaci.

Během komunikace mi právník - operátor vložil dokument (platbu, zprávu), avšak tento dokument se mi nezobrazuje.
Je nutné aktualizovat hlavní okno uživatelského rozhraní (refresh), poté se požadovaný dokument zobrazí.

Dotazy týkající se poskytování právních služeb

Jak bude nakládáno s osobními údaji, které jsem poskytl advokátovi?
Vaše osobní údaje budou využívány výhradně v souvislosti s poskytnutou právní službou. Údaje nejsou žádným jiným způsobem zpracovávány ani poskytovány třetím osobám. Advokát zachovává mlčenlivost o všech skutečnostech, o nichž se dozvěděl v souvislosti s poskytováním právních služeb.

Je možné získat odpověď na určitou otázku, aniž by mě kancelář dále ve věci zastupovala?
Samozřejmě, eAdvokacie je svým zaměřením vhodná i k zodpovídání jednoduchých právních dotazů. Záleží dále pouze na klientovi, zda advokátovi udělí plnou moc k zastupování ve věci, či nikoliv.

Proč není na těchto stránkách uvedena výše odměny advokáta za právní služby?
V souladu s čl. 10 Pravidel profesionální etiky a soutěže advokátů České republiky (Usnesení představenstva České advokátní komory č. 1/1997 Věstníku, ve znění pozdějších předpisů) musí být smluvní odměna advokáta přiměřená a nesmí být ve zřejmém nepoměru k hodnotě a složitosti věci. Při posuzování přiměřenosti smluvní odměny se přihlédne mimo jiné k možnostem klienta, k povaze a době trvání vztahů mezi advokátem a klientem při poskytování právních služeb, k časovým požadavkům klienta na vyřízení věci a k obtížnosti a novosti skutkových i právních problémů spojených s věcí. Bylo by tedy porušením pravidel soutěže advokátů bez konkrétní znalosti věci nabízet paušální odměnu. Konkrétní způsob určení ceny je tedy vždy smluven až při kontaktu pracovníka kanceláře s klientem. Odměna za právní služby naší kanceláře je ve většině případů stanovena hodinovou sazbou s tím, že o maximálním časovém rozsahu každého úkonu je klient předem informován.

Mohu vaší kancelář navštívit osobně?
Samozřejmě. Adresa naší kanceláře je uvedena v sekci kontakty. Ohledně konkrétního termínu osobní schůzky nás prosím kontaktujte.

Jakou formou probíhají platby klienta advokátovi?
Na způsobu platby se klient domluví s právníkem - operátorem. Nejběžnější formou platby je převod na účet. Pokud máte zřízený účet eKonto, můžete využívat výhod integrovaného platebního modulu v našem systému. eAdvokacie obsahuje řešení e-commerce 3D-Secure od České spořitelny, a.s. pro placení prostřednictvím platebních karet.

Musím si u Vás zřizovat účet / poukazovat peníze advokátní kanceláři předtím, než se zaregistruji?
Ne. Registrace i komunikace s právníkem je bezplatná. Honorář uhradíte v případě, že Vám budou poskytovány konkrétní právní služby.

Jak obdržím doklad o zaplacení?
Klient se domluví s právníkem - operátorem o způsobu vystavení dokladu potvrzujícího platbu (např. faktura v elektronické podobě, faktura v tištěné podobě zaslaná pozemní poštou, příjmový doklad, atd.).