Nájem a podnájem nemovitosti

Jste vlastníkem bytu či nebytového prostoru a chcete jej pronajmout? Potřebujete maximální možnou míru právní jistoty Vašeho nájemního vztahu? Jste v postavení nájemníka a nejste si jist svými právy vůči pronajímateli? Jste členem bytového družstva?

Základní informace

Nájem bytu patří mezi základní instituty zajišťující uspokojování bytové potřeby pro velkou část obyvatel. Proto je třeba při sjednávání nájemního vztahu dbát o to, aby byla dostatečně zajištěna právní jistota zúčastněných stran a aby tyto strany byly se svými právy dostatečně obeznámeny. V případě neshod mezi nájemcem a pronajímatelem či neplnění povinností z nájemní smlouvy je často nezbytné, aby se jedna ze stran domáhala svých práv soudní cestou. V praxi bývají často opomíjena určitá specifika nájemního vztahu u bytů, které jsou ve vlastnictví obcí či bytových družstev.

Služby:

  • poradenství v oblasti nájemních vztahů
  • poradenství v oblasti práv a povinností spojených s členstvím v bytovém družstvu
  • vyhotovení nájemní smlouvy
  • revize a rozbor již existujících právních dokumentů
  • účast při jednáních s protistranou
  • zastupování v řízení o přivolení soudu k výpovědi z nájmu bytu
  • zastupování v řízení o vyklizení nemovitosti
  • zastupování ve vykonávacím či exekučním řízení