Převod a výstavba nemovitostí, zástavní právo, věcná břemena

Plánujete koupi bytu? Chtěli byste prodat rodinný dům či rekreační chatu? Stavíte nemovitost? Máte zájemce o koupi Vašich pozemků? Uvažujete o získání hypotéčního úvěru a nevíte, jaké závazky z toho pro Vás vyplynou?

Základní informace

Prodej nemovitosti či investice do nemovitého majetku představuje významné rozhodnutí. Je proto žádoucí před uzavřením příslušné smlouvy (např.: smlouvy kupní či smlouvy o dílo) dbát v maximální míře na právní prevenci a být důkladně obeznámen s právy a povinnostmi, které ze smluvního dokumentu vyplynou. V praxi bývá důležitá zejména úprava právních vztahů pro období mezi uzavřením smlouvy o převodu nemovitosti a zápisem vkladu vlastnického práva do katastru nemovitostí (až tímto zápisem se vlastnictví k nemovitosti nabývá) a v neposlední řadě také otázka splatnosti ceny. Kromě převodu vlastnického práva k nemovitému majetku je časté i zřizování dalších věcných práv k nemovitostem - zástavního práva a práva odpovídajícího věcnému břemeni. Pro urychlení řízení vedeném katastrálním úřadem je důležitá úplnost a správnost všech nezbytných podkladů.

Služby:

  • vyhotovení kupní nebo darovací smlouvy (či smlouvy o dílo)
  • vyhotovení smlouvy o zřízení zástavního práva či věcného břemene
  • prohlášení advokáta o vlastnoručních podpisech na smlouvách sepsaných advokátem
  • úschova peněžitého plnění
  • obstarání znaleckého posudku s oceněním nemovitosti pro účely platby daně související s převodem nemovitosti
  • vyhotovení návrhu na zahájení řízení o povolení vkladu práva do katastru nemovitostí
  • zastupování v řízení před katastrálním úřadem