Převody a výstavba nemovitostí

Zajišťujete převody nemovitostí pro Vaše klienty? Zprostředkováváte hypotéční úvěrování? Nakupujete pozemky? Provádíte výstavbu nemovitostí? Chcete, aby Vám právní vztahy k nemovitému majetku poskytovaly nejvyšší míru právní jistoty?

Základní informace

S ohledem na význam investic do nemovitého majetku je ze strany podnikatelů v této oblasti žádoucí dbát v maximální míře na právní prevenci. Náležitá příprava a informovanost v oblasti právních vztahů k nemovitostem umožňuje celý proces racionalizovat a zefektivnit. Pro každého investora je samozřejmě důležité být podrobně obeznámen s právní problematikou věcných práv (aspekty práva vlastnického, věcných břemen, zástavních práv apod.) vztahujících se k předmětu jeho zájmu. Dále je nezbytné zajistit náležitou úpravu práv a povinností vyplývajících pro investora ze smluvních vztahů, a to jak ze smluvních vztahů se současnými vlastníky nemovitostí, tak i s dodavateli či klienty. Pro urychlení řízení vedeném katastrálním úřadem je důležitá úplnost a správnost všech nezbytných podkladů.

Služby:

  • vyhotovení všeobecných obchodních podmínek či formulářových kupních smluv, smluv o dílo či smluv o smlouvě budoucí
  • příprava smluvních dokumentů v případě nestandardního požadavku Vašich zákazníků
  • prohlášení advokáta o vlastnoručních podpisech na smlouvách sepsaných advokátem
  • úschova peněžitého plnění
  • obstarání znaleckého posudku s oceněním nemovitosti
  • vyhotovení návrhu na zahájení řízení o povolení vkladu práva do katastru nemovitostí
  • zastupování v řízení před katastrálním úřadem